Herkesin İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlıkdışı veya Onur kırıcı Muamele veya Cezaya Karşı Korunmasına dair Bildiri
Herkesin İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlıkdışı veya Onur kırıcı Muamele veya Cezaya Karşı Korunmasına dair Bildiri
Genel Kurulunun 9 Aralık 1975 tarihli ve 3452 (XXX) sayılı
Kararıyla kabul edilmiştir.
Madde 1 [ İşkence tanımı]
1. Bu Bildiri bakımından işkence, bir kamu görevlisi tarafından bizzat veya onun teşvikiyle bir kimseye, kendisinden bir itiraf almak veya üçüncü bir kişi hakkında bilgi elde etmek, işlediği veya işlediğinden kuşkulanılan bir suçtan ötürü kendisini cezalandırmak, kendisinin veya başkalarının gözünü korkutmak gibi amaçlarla, fiziksel veya ruhsal olarak ağır acı veya ıstırap veren her hangi bir fiildir. İşkence terimi, Mahpusların Islahı için Asgari Standart Kurallara uygun olan hukuki yaptırımlardan kaynaklanan veya bu yaptırımların doğasında varolan acı ve ıstırabı kapsamaz.
2. İşkence, zalimane, insanlıkdışı veya onur kırıcı muamele veya cezanın ağırlaştırılmış ve kasten işlenmiş bir biçimini oluşturur.
Madde 2 [ İşkencenin cezalandırılması]
İşkence veya diğer zalimane, insanlıkdışı veya onur kırıcı muamele veya ceza oluşturan bir eylem insanlık onuruna karşı işlenmiş bir suçtur ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaçlarını reddettiği ve İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nde ilan edilmiş insan haklarını ve temel özgürlükleri ihlal ettiği için yasaklanır.
Madde 3 [ İşkenceyi haklı gösterme yasağı]
Hiç bir Devlet işkence veya diğer zalimane, insanlıkdışı veya onur kırıcı muamele veya cezaya izin veremez veya hoşgörü gösteremez. Savaş veya savaş tehdidi, iç siyasal huzursuzluk veya bir olağanüstü durum gibi diğer istisnai haller, işkence veya diğer zalimane, insanlıkdışı veya onur kırıcı muamele ve cezanın haklı gösterilmesi için ileri sürülemez.
Madde 4 [ İşkenceyi önleme yükümlülüğü]
Her Devlet bu Bildirinin hükümlerine uygun olarak, kendi egemenlik alanda işkencenin ve diğer zalimane, insanlıkdışı veya onur kırıcı muamele veya cezanın uygulanmasını önlemek için etkili önlemler alır.
Madde 5 [ İşkence yasağı hakkında eğitim verilmesi]
Kanun adamlarının ve kişileri özgürlükten yoksun bırakma yetkisine sahip olabilecek diğer kamu görevlilerinin eğitiminde, işkence veya diğer zalimane, insanlıkdışı veya onur kırıcı muamele veya ceza yasağına tam bir dikkat gösterilir. Gerektiği takdire bu yasaklara ayrıca, kişilerin nezaretiyle veya ıslahıyla meşgul olabilecek her hangi bir kimsenin yetki ve görevleri ile olarak çıkarılan genel kurallarda veya talimatlarda da yer verilir.
Madde 6 [ Sorgulama yöntemlerini ve uygulamayı denetleme]
Her Devlet, kendi egemenlik alanı içinde her hangi bir işkence veya diğer zalimane, insanlıkdışı veya onur kırıcı muamele veya ceza olayını engellemek amacıyla sorgulama yöntemlerini ve uygulamalarını ve ayrıca özgürlüğünden yoksun bırakılan kişilerin nezareti ve ıslahı ile ilgili düzenlemeleri sistematik olarak denetler.
Madde 7 [ İşkence fiillerinin cezalandırılması]
Her Devlet birinci maddede tanımlanan eylemleri ceza kanununda suç olarak düzenler. İşkence yapılmasına katılma veya iştirak etme, işkence yapılmasını teşvik etme veya işkence yapmaya teşebbüs etme fiilleri de aynı şekilde cezalandırılır.
Madde 8 [ Yetkililere şikayet hakkı]
Bir kamu görevlisi tarafından veya onun teşvikiyle işkence veya diğer zalimane, insanlıkdışı veya onur kırıcı muamele veya cezaya maruz kaldığını iddia eden bir kimse, ilgili Devletin yetkili makamlarına olay hakkında şikayette bulunma ve olayın tarafsızlıkla incelenmesini isteme hakkına sahiptir.
Madde 9 [ Soruşturma yürütme yükümlülüğü]
Birinci madde tanımlanan bir işkence fiilinin işlendiğine inanmak için makul sebepler bulunması halinde ilgili Devletin yetkili makamları, resmen bir şikayet yapılmamış olsa bile, hemen tarafsız bir soruşturma yapar.
Madde 10 [ Failler hakkında dava açılması]
Yukarıda sekizinci ve dokuzuncu maddelere göre yapılan soruşturmanın birinci maddede tanımlanan işkence fiilinin işlenmiş olduğunu ortaya koyması halinde, fail veya failler hakkında iç hukuka göre ceza davası açılır. Zalimane, insanlıkdışı veya onur kırıcı muamele veya cezanın diğer biçimleri hakkında ileri sürülen iddiaların esaslı olduğunun düşünülmesi halinde de, fail veya failler cezai, disipliner veya diğer bir yargılamaya tabi tutulurlar.
Madde 11 [ Giderim ve tazminat]
Bir kamu görevlisi tarafından veya onun teşvikiyle işkence veya diğer zalimane, insanlıkdışı veya onur kırıcı muamele veya ceza fiilinin işlendiği kanıtlandığı taktirde, mağdura iç hukuka göre bir giderim ve tazminat sağlanır.
Madde 12 [ İşkence altında verilen ifadeler]
Bir kimseye yapılan işkence veya diğer zalimane, insanlıkdışı veya onur kırıcı muamele veya ceza sonucu olarak verildiği anlaşılan bir ifade, her hangi bir davada bu kimse veya başka bir kimse aleyhine delil olarak ileri sürülemez.

YAYIN BİLGİLERİKategori Adı SözleşmelerTarih 2009-01-01
Şube ve Temsilcilerimiz
istanbul
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - MAZLUMDER İSTANBUL ŞUBESİ
Adres: Molla Gürani Mah. Şehit Pilot Mahmut Nedim Sk. No: 5 Kat: 4 Fatih / İSTANBUL (Aksaray Metro Durağı B Kapısı Karşısı)
E-posta: istanbul[a]mazlumder.org | Telefon: +90 (0212) 526 2440 | Faks: +90 (0212) 526 2441

Ziyaretçi Sayımız : 2806436

beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari