Kadınların Siyasal Haklarına Dair Sözleşme
Kadınların Siyasal Haklarına Dair Sözleşme
Genel Kurulunun 20 Aralık 1952 tarihli ve 640 (VII) sayılı
Kararıyla imzaya ve onaya açılmıştır.
Yürürlüğe giriş: 7 Temmuz 1954
[BAŞLANGIÇ]
Sözleşmeci Devletler,
Birleşmiş Milletler Şartı’nda yer alan erkeklerin ve kadınların haklarda eşit oldukları prensibinin uygulanmasını arzu ederek,
Herkesin kendi ülkesinin yönetimine doğrudan veya serbestçe seçtiği temsilcileri vasıtasıyla dolaylı olarak katılma hakkına sahip olduğunu, ve kendi ülkesindeki kamu hizmetlerine eşit bir şekilde ulaşma hakkına sahip olduğunu kabul ederek, ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın ve İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin hükümlerine uygun biçimde siyasal haklardan yararlanma ve kullanma bakımından erkeklerin ve kadınların statülerini eşit hale getirmeyi arzu ederek,
Bu amaçla bir Sözleşme yapmaya karar vererek,
Aşağıdaki hükümler üzerinde anlaşmışlardır:
Madde 1 [Oy verme hakkı]
Kadınlar hiç bir ayrımcılığa tabi tutulmaksızın erkekler ile eşit şartlarda bütün seçimlerde oy verme hakkına sahiptir.
Madde 2 [Seçilme hakkı]
Kadınlar hiç bir ayrımcılığa tabi tutulmaksızın erkekler ile eşit şartlar altında, ulusal hukuk tarafından kurulmuş olup halkın seçtiği bütün kuruluşlara seçilme hakkına sahiptir.
Madde 3 [Kamu hizmetlerinde görevlendirilme hakkı]
Kadınlar hiç bir ayrımcılığa tabi tutulmaksızın erkekler ile eşit şartlar altında, ulusal hukuk tarafından kurulmuş olan kamu hizmetlerinde görevlendirilme ve kamu görevlerini icra etme hakkına sahiptir.
Madde 4 [İmza ve onay]
1. Bu Sözleşme, Birleşmiş Milletler Üyesi Devletlerin imzasına açıktır; Sözleşme ayrıca Genel Kurul tarafından imzaya davet edilen Devletlerin de imzasına açıktır.
2. Bu Sözleşme onaylanır ve onay belgeleri Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine tevdi edilir.
Madde 5 [Katılma]
1. Bu Sözleşme, dördüncü maddenin birinci fıkrasında sözü edilen Devletlerin katılmasına açıktır.
2. Katılma, bir katılma belgesinin Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine tevdi edilmesiyle yürürlüğe girer.
Madde 6 [Yürürlüğe girme]
1. Bu Sözleşme, altıncı onay veya katılma belgesinin tevdi edilmesinden itibaren doksan gün sonra yürürlüğe girer.
2. Sözleşmenin onayına veya katılmaya dair altıncı belgenin tevdi edilmesinden sonra Sözleşmeyi onaylayan veya katılan Devletler bakımından Sözleşme, kendi onay veya katılma belgelerini tevdi etmelerinden itibaren doksan gün sonra yürürlüğe girer.
Madde 7 [Çekinceler]
Bir Devletin imzalama, onay veya katılma anında Sözleşme hükümlerinden birine bir çekince koyması halinde, Genel Sekreter bu çekince metnini Sözleşmeye Taraf olan veya taraf olabilecek olan bütün Devletlere gönderir. Bir çekinceye karşı itirazı olan bir Devlet çekincenin kendisine gönderildiği (veya kendisi Sözleşmeye Taraf olduğu) tarihten itibaren doksan gün içinde, Genel Sekretere bu çekinceyi kabul etmediğini bildirebilir. Böyle bir durumda Sözleşme hükmü, itiraz eden Devlet ile çekince koyan Devlet arasında yürürlük kazanmaz.
Madde 8 [Sözleşmeden çıkma bildirimi]
1. Bir Devlet yapacağı yazılı bir beyanla Sözleşmeden çıktığını bildirebilir. Çıkma bildirimi, bu bildirimin Genel Sekreter tarafından alınmasından itibaren bir yıl sonra yürürlüğe girer.
2. Bu Sözleşme, Taraf Devletlerin sayısını altıdan beşe düşüren çıkma bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren yürürlükten kalkar.
Madde 9 [Sözleşmenin yorumlanması ile ilgili uyuşmazlıklar]
Sözleşmenin yorumlanması veya uygulanması ile ilgili olarak iki veya daha fazla Taraf Devlet arasında bir uyuşmazlık çıkması ve bu uyuşmazlığın müzakere yoluyla çözülememesi halinde, eğer taraflar başka bir uzlaşma tarzı üzerinde anlaşamazlar ise, taraflardan biri uyuşmazlığı Uluslararası Adalet Mahkemesinin önüne götürebilir.
Madde 10 [Genel Sekreter tarafından bildirim yapılması]
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Birleşmiş Milletlere Üye bütün Devletleri ve bu Sözleşmenin dördüncü maddesinin birinci fıkrasında sözü edilen Sözleşmeye Taraf olmayan Devletleri aşağıdaki konular hakkında bilgilendirir:
a) Sözleşmeye ilişkin imzalar ile dördüncü maddeye göre alınan onay belgeleri;
b) Beşinci maddeye göre alınan katılma belgeleri;
c) Altıncı maddeye göre Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarih;
d) Yedinci maddeye göre alınan ihbarlar ve bildirimler;
e) Sekizinci maddenin birinci fıkrasına göre alınan Sözleşmeden çıkma bildirimleri;
f) 8. maddenin 2. fıkrasına göre Sözleşmenin yürürlükten kalkması.
Madde 11 [Orijinal metin]
1. Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca metinleri eşit ölçüde geçerli olan bu Sözleşme Birleşmiş Milletler arşivinde saklanır.
2. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sözleşmenin onaylı birer kopyasını Birleşmiş Milletler üye bütün Devletlere ve dördüncü maddenin birinci fıkrasında geçen üye olmayan Devletlere iletir.

YAYIN BİLGİLERİKategori Adı SözleşmelerTarih 2009-01-01
Şube ve Temsilcilerimiz
istanbul
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - MAZLUMDER İSTANBUL ŞUBESİ
Adres: Molla Gürani Mah. Şehit Pilot Mahmut Nedim Sk. No: 5 Kat: 4 Fatih / İSTANBUL (Aksaray Metro Durağı B Kapısı Karşısı)
E-posta: istanbul[a]mazlumder.org | Telefon: +90 (0212) 526 2440 | Faks: +90 (0212) 526 2441

Ziyaretçi Sayımız : 2806398

beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari