Olağanüstü Genel Kurul Talebine İlişkin Önemli Açıklama

Üyelerimize,  Delegelerimize, Basına ve Kamuoyuna Duyurumuzdur

MAZLUMDER Genel Merkez Delegelerinin yarısına yakınının talebi doğrultusunda Olağanüstü Genel Kurul çağrısı gündemli Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı 09.04.2016 tarihinde Nevşehir’de gerçekleştirilmiştir.

Gün boyu süren tartışmalarda bir takım gerekçelerle ve tüzük hükmü bahane edilerek Olağanüstü Genel Kurul talebi yok sayılmıştır. Genel Başkan Ahmet Faruk Ünsal başkanlığındaki toplantıda, herhangi bir karar alınmaması için, toplantı gündemi 5 - 6 saat kısır müzakerelerle boğulmuştur. Bütün bu tartışmalara ve oylama talebine rağmen oylama yapılmaksızın, Olağanüstü Genel Kurul talebi reddedilmiştir. Neticede Genel Başkan tarafından talep sahiplerinin isterlerse mahkemeye başvurabilecekleri ifade edilmiştir.

Genel Başkan’ın bu tavrı üzerine; MAZLUMDER Genel Sekreteri, Hukuk İşlerinden ve Mültecilerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcıları ile Olağanüstü Genel Kurul için imza veren başta İstanbul, Ankara, Konya, Adana, Kayseri ve Malatya gibi şubelerin başkanları ve bir çok GYK üyesi tarafından mevcut GYK’nın meşruiyetini kaybettiğinden bahisle toplantı salonu terk edilmiştir. Öğrendiğimiz kadarıyla toplantı salonu terk edildikten sonra usule, hukuka ve gerçeğe aykırı bir takım kararlar alınmış olup bu kararları da tanımadığımızı bu vesileyle ifade ederiz.

Gelinen noktada gerek uzun süredir eleştirdiğimiz ve insan hakları alanını aşarak politik bir hal alan dernek açıklama ve raporları, gerek olağanüstü genel kurul talebi için dile getirdiğimiz ekli metindeki hususlar, gerekse olağanüstü genel kurul talebinin hukuksuzca yok sayılması mevcut tartışmaları derneğe zarar vermemek adına dernek bünyesinde tutmaya ve iç yolları tüketmeye çalışan bizleri bu açıklamayı yapmaya mecbur bırakmıştır.

Üyelerimize, Delegelerimize, Basına ve Kamuoyuna Saygı ile Duyurulur…

EK: Olağanüstü Genel Kurul Talebine İlişkin 22.03.2016 Tarihli Çağrı Metni

İMZACILAR

Mazlumder Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri:
Mazlumder Genel Sekreteri Leyla Demir
Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Kaya Kartal
Mültecilerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Tekeş

Olağanüstü Genel Kurul Talebinde Bulunan Gyk Üyeleri:
Mustafa Akmeşe
Ali Öner
Orhan Kemal Kocabaş
Sadi Özmen
Hacı Yakışıklı
M. Necati Özkan
Sinan Oral
Yasin Dıvrak 
Gökhan Türkoğlu
Nuri Yılmaz
Ali Çaldır

Olağanüstü Genel Kurul Talebinde Bulunan:
İstanbul Şube Başkanı Ramazan Beyhan
Ankara Şube Başkanı Abdurrahman Ünlü
Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş
Konya Şube Başkanı Derviş Argun
Adana Şube Başkanı Orhan Göktaş
Malatya Şube Adına Gyk Üyesi Fikri Aksoy

 

Emanete Hakkıyla Sahip Çıkmak Adına Olağanüstü Kongre Çağrımızdır!

MAZLUMDER çeyrek yüzyıldır sözü ile eylemi arasındaki tutarlılığı koruma gayretindeki özgün bir insan hakları örgütüdür. Özgünlüğünü, sabite olarak gördüğümüz temel İslami normlardan alan derneğimiz inanıyoruz ki sadece Türkiye için değil bütün İslam dünyası için de önemli bir tecrübe ve iddiadır.

Kurucularının temel aldıkları “Kim Olursa Olsun Zalime Karşı, Kim Olursa Olsun Mazlumdan Yana!” ilkesi ile duruşunu başka tarafgirlikleri bir kenara bırakarak hak ve adalet ilkeleri üzerinden temellendiren MAZLUMDER, çeşitli yol ya da iletişim kazalarına rağmen binlerce emekçisiyle bugüne kadar rüştünü ispat ederek gelmiş güzide bir kurumumuzdur.
Kurucuları kendi itici güçlerini de oluşturan Müslüman kimliklerini açıkça deklare edip, bir taraftan cari insan hakları söyleminin meşru yönlerini ihata eden; diğer yandan heva, tarih ve mekân kalıplarını aşan, sorumluluk yükleyici ve ahlaki boyutu ile daha kuşatıcı bir örnekliğin hayata geçirilmesinin en önemli adresi olan İslam’ın bu aktivasyonunu eylem diliyle de ortaya koymuşlardır.

MAZLUMDER’in çok farklı çevrelerden oluşan üye tabanı ve heterojen yapısı bugüne kadar üye ve yöneticilerinin düşünce ve ideolojilerinin farklı olabileceği gerçeği, kurum olarak keyfi tutum takınamayacağı gerçeğini de dışarıda bırakmamalıdır. Bu gerçeklikten hareketle MAZLUMDER ilkelerinde her devlete, örgüte, mahalleye, gruba, oluşuma, söyleme eşit mesafede durulduğu açıkça yer almıştır. Duruşunu ve Tavrını “fiil” merkezli olarak ortaya koyan MAZLUMDER’in objektif çabaları sayesinde sözü değer kazanmış ve referans kabul edilmiştir.

Hakaret, iftira ve tehdit içermedikçe bütün sözlerin ve kürsülerin konuşma/ifade özgürlüğünü savunan MAZLUMDER, mazlumların hakkını savunmak için üye ve gönüllülerle dayanışmayı esas alan sivil bir harekettir. Üye ve gönüllülerle dayanışma çabası sayesindedir ki hiçbir iktidar odağından fonlanmadan bugüne kadar doğru bildiği yolda yürümüştür. Varlığını üye tabanlılık ve gönüllülük üzerine bina eden MAZLUMDER hiyerarşik örgütlülüğünü ve tarihi tecrübesini bu temel üzerine oturtmuştur.

Gelinen aşamada gerek yapısal ve yönetimsel problemler; gerek sekülerleşmeden ya da diğer modernist etkilerden kaynaklanan dil ve anlam dünyasındaki farklılaşmalar; gerek yerel-ulusal-küresel düzeydeki iktidar odaklarına politik ya da farklı nedenlerle söz söyle(ye)memekten kaynaklanan adil şahitlik iddiasına aykırı duruşlar bizi mevcut gidişata köklü bir itiraz etme noktasına getirmiştir. Objektif duruşumuza gölge düşüren ve bırakın içeriği şekli olarak bile tatmin edici olmayan ve düzeltilmeye muhtaç açıklamalar/raporlar; mazlum için ya da zalime karşı bir motivasyondan ziyade aynı kliklerin saf tutmasını andıran çabalar ve bu çabalarla alevlenen tartışma ortamları; yerel iktidar odaklarına dönük eleştirilerin bölge gerçekleri bahanesiyle görmezden gelindiği, sorulması gereken soruların sorulmadığı sadece alınmak istenen cevaplara yoğunlaşıldığı raporlama süreçleri bizi “ARTIK YETER” deme noktasına getirmiştir.

Dernek organlarının gereği gibi işletilmemesi, karar alma süreçlerinde öne çıkan hiyerarşik ve bürokratik tavırlar, bazı sözlerin başkalarından daha makbul görülerek öncelenmesine karşın bazılarının yok sayıldığı örnekler, teamüllerin ve istişarenin yok sayılarak “ben yaptım, oldu” anlayışının rutinleşmesi, gönüllülüğün ve üye tabanlılığın küçümsenir hale gelmesi ve insan hakları söylem ve pratiğine aykırı bir kibirle dernek üyeliği bile bulunmayan, dernek adresini bilmeyen bazı tepeden inme Genel Yönetim Kurulu üyelerinin dernek tabanını yok sayıcı tavır ve söylemleri, tahrik ve tahkir edici dil ve söylemler ile şiddete ve tehdide varan pratikler kurumun sağlıklı karar almasını engellemiş, ilkeli karar alma ve yönetim imkânlarını ortadan kaldırmıştır.

Mazlumlar için dayanışma mazlumla özdeşleşmeye evirilmiş, bütüncül bakış ve adil şahitlik yerine, çoğunlukla farkında bile olunamayan tarafgirlik -tıpkı fotoğrafçının bazı kareleri görmezden gelerek yoğunlaştığı kareyi objektif bir şekilde sunarak objektif olamayacağı gerçeğinde olduğu gibi- rutinleşmiştir. Neticede insan hakları nosyonuna sahip olmayan, sorunlara ideolojik ya da duygusal önceliklerle yaklaşan bir bakış dernekte hâkim hale gelmiştir. Yapılan iyiniyetli eleştiriler ise çeşitli şekillerde yok sayılmış, başkalarının ifade özgürlüğü için mücadelede bayraktarlık yapanlar(!) kendi arkadaşlarının/dostlarının sözlerini boğmak için her yolu denemiş, en basit eleştirileri bile operasyon olarak yaftalamışlardır.

Asli vazifelerimiz ki bugünün dünyasında, yollarda ve denizlerde kasti ya da ihmali davranışlarla soykırıma tabi tutulan mülteciler; alınıp satılan bir nesne haline getirilen çocuklar; feminist ya da modernist muharrikler dışında görmezden gelinen, metalaştırılmış, canı, onuru ve namusu hiçe sayılmış kadınlar; en temel insan haklarından bile insan onuru hiçe sayılarak mahrum bırakılan mahpuslar; iki silahlı güç arasında kalmış ve söylem gücü edinmek adına politik birer nesne olarak metalaştırılan evsiz barksız bırakılmış insanlarımız yeterli ve gerekli ilgiyi göremezken politik ya da zaten herkesin üzerine üşüşerek bir şeyler söylediği meseleler asli vazife haline getirilmiş, söz değersizleşmiş, sorumluluklar ötelenmiştir…
Siyaset dili ve alanı, insan hakları dili ve alanını kuşatmıştır…

Özetle ifade etmek isteriz ki MAZLUMDER, emanet bilincine aykırı tavır ve davranışlarla, kurucu değerlerinden ve sabitelerinden uzaklaşma ve ekseninden kayma belirtileri göstermiştir. Bu kaymanın önüne geçmek üzere uzun süredir çaba gösteriyoruz. Ancak gelinen aşamada tek seçeneğin sorun üreten tüm altyapının da gözden geçirileceği olağanüstü bir kongre olduğu gerçeğinden daha fazla kaçamayacağımız açıkça ortaya çıkmıştır.

Hayırlı olması duasıyla…

 

MAZLUMDER İstanbul Şubesi

 

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2016-04-12
Okunma Sayısı : 1403
Şube ve Temsilcilerimiz
istanbul
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - MAZLUMDER İSTANBUL ŞUBESİ
Adres: Molla Gürani Mh. Şehit Pilot Mahmut Nedim Sk. No: 5 Kat: 4 Fatih / İSTANBUL (Aksaray Metro Durağı B Kapısı Karşısı)
E-posta: istanbul[a]mazlumder.org | Telefon: +90 (212) 526 2440 | Faks: +90 (212) 526 2441

Ziyaretçi Sayımız : 3144383

beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari