Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine 1. Protokol
Avrupa Konseyi’nce 1952’de Paris’te imzalanarak 1954’te yürürlüğe girmiştir. BAŞLANGIÇ Bu Protokolü imzalayan Avrupa Konseyi Üyesi Devletlerin Hükümetleri, 4 Kasım 1950’de Roma’da imzalanan (bundan sonra ’Sözleşme’ diye geçecek olan) İnsan Hakları ve Temel Özgürlükleri Korumaya dair Sözleşmenin Birinci Bölümünde bulunanların yanında, başka bazı hak ve özgürlüklerin birlikte yerine getirilmesini güvence altına almak için girişimde bulunmayı kararlaştırarak, Aşağıdaki hükümlerde anlaşmışlardır: Madde 1 - Mülkiyetin korunması Her gerçek ve tüzel kişi, maliki olduğu şeyleri barışçıl bir biçimde kullanma hakkına sahiptir.

Kamu yararı gerektirmedikçe ve uluslararası hukukun genel ilkeleri ile hukukun aradığı koşullara uyulmadıkça hiç kimse mülkiyetinden yoksun bırakılamaz. Ancak yukarıdaki hükümler hiç bir biçimde, mülkiyetin genel yarara uygun olarak kullanılmasını denetim altına almak, vergiler ile diğer harç veya cezaların ödenmesini sağlamak için Devletin gerekli gördüğü yasaları yürürlüğe koyma yetkisini ortadan kaldırmaz. Madde 2 - Eğitim hakkı Hiç kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz. Devlet, eğitim ve öğretim ile ilgili üzerine aldığı görevleri yerine getirirken, anne ve babaların çocuklarına, kendi dini ve felsefi inançlarına uygun olan bir eğitim ve öğretimin verilmesini isteme haklarına saygı gösterir. Madde 3 - Serbest seçim hakkı Sözleşmeci Taraf Devletler yasama organının seçimi için, halkın kendi düşüncelerini serbestçe ifade etmesinin güvence altına alındığı koşullarda, makul aralıklarla ve gizli oyla serbest seçimler yapmayı taahhüt eder.

Madde 4 - Yer bakımından uygulama Bir Sözleşmeci Taraf, bu Protokolü imzaladığı veya onayladığı sırada veya daha sonra, Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği’ne bir bildirimde bulunarak bu Protokolün hükümleriyle üstlendiği yükümlülükleri, uluslararası ilişkiler bakımından sorumlu olduğu ve adını bu bildirimde belirttiği başka ülkelerde de yerine getireceğini ifade edebilir. Yukarıdaki fıkraya göre bildirimde bulunan bir Sözleşmeci Taraf, her zaman ilk bildirimin ifadesini değiştiren ya da bu ülkeler bakımından bu Protokol hükümlerinin uygulanmasını sona erdiren başka bir bildirimde bulunabilir. Birinci fıkraya göre yapılan bir bildirim, Sözleşmenin elli altıncı maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak yapılmış sayılır. Madde

5 - Sözleşme ile olan ilişkisi Sözleşmeci Taraflar bu Protokolün bir, iki, üç ve dördüncü maddelerini Sözleşmeye ilave maddeler olarak kabul ederler ve Sözleşmenin bütün hükümleri buna göre uygulanır. Madde 6 - İmza ve onay Bu Protokol, Sözleşmeyi imzalayan Avrupa Konseyi Üyelerinin imzasına açıktır. Sözleşmenin onaylanması sırasında ya da daha sonra bu Protokol de onaylanabilir. Protokol, on tane onay belgesinin Genel Sekreterliğe verilmesiyle yürürlüğe girer. Protokol, daha sonra onaylayan imzacı Devlet bakımından, onay belgesinin Genel Sekreterliğe verildiği tarihte yürürlüğe girer. Onay belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine verilir. Genel Sekreter onaylayan Üyelerin adlarını diğer Üyelere bildirir. 20 Mart 1952’de, Paris’te, eşit ölçüde geçerli olmak üzere İngilizce ve Fransızca düzenlenmiş bulunan bu metinler tek birk nüsha halinde, Avrupa Konseyi arşivinde saklanır. Genel Sekreter bu belgenin onaylı bir kopyasını her imzacı Devlete iletir.
YAYIN BİLGİLERİKategori Adı SözleşmelerTarih 2005-10-05
Şube ve Temsilcilerimiz
istanbul
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - MAZLUMDER İSTANBUL ŞUBESİ
Adres: Molla Gürani Mh. Şehit Pilot Mahmut Nedim Sk. No: 5 Kat: 4 Fatih / İSTANBUL (Aksaray Metro Durağı B Kapısı Karşısı)
E-posta: istanbul[a]mazlumder.org | Telefon: +90 (212) 526 2440 | Faks: +90 (212) 526 2441

Ziyaretçi Sayımız : 2997309

beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari