Sözleşme`nin 34. Maddesine Göre AHİM’e Başvuru Formunu Dolduracak Kişilere AÇIKLAYICI NOTLAR
Sözleşme'nin 34. Maddesine Göre AHİM’e Başvuru Formunu Dolduracak Kişilere
AÇIKLAYICI NOTLAR
GİRİŞ
Bu notlar, Mahkeme'ye başvurunuzu hazırlarken size yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Lütfen bu notları, Formu doldurmadan önce okuyunuz ve her bölümü doldururken yeniden bu notlara bakınız.
Doldurulmuş form, Sözleşme'nin 34. maddesine göre Mahkeme'ye yaptığınız başvurunuz olacaktır. Mahkeme davanızı incelerken bu formu temel alacaktır. Bu nedenle, daha önce Mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğü ile yapmış olduğunuz yazışmalarda verdiğiniz bilgileri tekrar edecek dahi olsanız, formu eksiksiz ve doğru bir biçimde doldurmanız çok önemlidir.
Form sekiz bölümden oluşmaktadır. Başvurunuzun Mahkeme İçtüzüğünün gerektirdiği tüm bilgileri içermesi için, bütün bölümleri doldurmanız gereklidir. Aşağıda formun her bölümüne ilişkin açıklayıcı bilgiler bulacaksınız. Bu bilgilerin sonuna Mahkeme İçtüzüğünün 45. ve 47. maddelerinin metni de eklenmiştir.
BAŞVURU FORMUYLA İLGİLİ NOTLAR
I. TARAFLAR - İçtüzük madde 47(1)(a), (b) ve (c)
(1-13)
Eğer başvurucu sayısı birden fazlaysa, bu sayfada istenen bilgiler, gereğinde her bir başvurucu için ayrı sayfa kullanarak verilmelidir.
Her başvurucu kendisini temsil etmek üzere bir kişiyi temsilci olarak belirleyebilir. Bu temsilci, Sözleşme'ye taraf ülkelerden birinde avukatlık yapmaya yetkili ve yine bu ülkelerden birinde ikamet eden bir avukat veya Mahkeme'nin temsil etmesine izin verdiği başka bir kişi olabilir. Başvurucu temsil ediliyorsa, başvuru formunun bu kısmında temsilciyle ilgili bilgiler verilmelidir. Yazı İşleri Müdürlüğü sadece temsilciyle yazışacaktır.
II. OLAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA - İçtüzük madde 47(1)(d)
(14)
Şikayette bulunduğunuz olayları açık bir şekilde, gerekli ayrıntıları atlamadan, özlü biçimde anlatınız. Olayları meydana geliş sırasına göre anlatınız. Olayların kesin tarihlerini veriniz. Şikayetleriniz, örneğin farklı davalar gibi birden çok konuyla ilgiliyse, her durumu ayrı ayrı ele alınız ve açıklayınız.
III. SÖZLEŞME VE PROTOKOL İHLAL İDDİALARI İLE DAYANAKLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA - İçtüzük madde 47(1)(e)
(15)
Formun bu bölümünde Sözleşme'ye göre şikayetlerinizi, mümkün olduğu kadar açık bir şekilde belirtiniz. Sözleşme'nin hangi hükümlerine dayandığınızı ve formun II. Bölümünde açıkladığınız olayların niçin bu hükümlere aykırı düştüğü görüşünde olduğunuzu açıklayınız.
Sözleşme maddelerinden bir kısmı, güvence altına alınmış haklara belli koşullarda müdahale edilmesine izin vermektedir (örneğin bk. md. 5(1)(a-f) bendleri ile md. 8-11). Bu tür bir maddeye dayanıyorsanız, şikayet ettiğiniz müdahaleyi niçin haklı görmediğinizi açıklayınız.
IV. SÖZLEŞME'NİN 35(1). FIKRASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA - İçtüzük madde 47(2)(a)
(16-18)
Bu bölümde ulusal makamlar önünde izlediğiniz hukuk yollarını tam olarak açıklamanız gerekmektedir. Bu bölümdeki üç alt bölümü doldurunuz ve her bir şikayet için gerekli bilgileri ayrı ayrı veriniz. 18. paragrafta, hakkınızı arayabileceğiniz ve kullanmadığınız başka bir üst başvuru veya hukuk yolu bulunup bulunmadığını bildiriniz. Böyle bir çözüm yolu varsa ne olduğunu belirtiniz (yani başvurunun yapılabileceği mahkeme veya makamın adini veriniz) ve bu yolu niçin kullanmadığınızı açıklayınız.
V. BAŞVURUNUN AMACINA İLİŞKİN AÇIKLAMA - İçtüzük madde 47(1)(g)
(19)
Burada Mahkeme'ye başvurmakla ne elde etmek istediğinizi kısaca belirtiniz.
VI. DİĞER ULUSLARARASI MAKAMLAR ÖNÜNDEKİ USULLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA - İçtüzük madde 47(2)(b)
(20)
Burada, başvurunuzdaki şikayetlerinizi bir başka uluslararası organa iletip iletmediğinizi belirtiniz. Böyle bir başvurunuz varsa, şikayetinizi sunduğunuz merciin adını, yapılan işlemlerin tarih ve ayrıntılarını ve alınan kararların ayrıntılarını içeren tüm bilgileri veriniz. İlgili kararların ve öteki belgelerin kopyalarını da eklemeniz gerekir. Belgeleri zımbalamayınız, yapışkan bantla veya herhangi bir başka madde ile birbirine bağlamayınız.
VII. BELGELER LİSTESİ - İçtüzük madde 47.1 (h) (ASILLAR DEĞİL, SADECE ÖRNEKLERİ)
(21)
Başvuru formunun IV ve VI. bölümlerinde değinilen bütün hüküm ve kararlara yer vermeyi ve listenize eklemeyi unutmayınız ve Mahkeme'nin belge olarak göz önüne almasını istediğiniz tanık ifadeleri ve tutanaklar gibi başka belgeleri de ilave ediniz. Bir mahkeme veya başka bir makam tarafından verilen kararların sadece hüküm kısmını değil, gerekçeleriyle birlikte tam metnini ekleyiniz. Sadece Mahkeme'ye yaptığınız şikayetlere ilişkin belgeleri gönderiniz. Belgeleri zımbalamayınız, yapışkan bantla veya herhangi bir başka madde ile birbirine bağlamayınız.
VIII. BİLDİRİM VE İMZA - İçtüzük madde 45(3)
(22)
Eğer başvuru formu, bizzat başvurucu tarafından değil de temsilcisi tarafından imzalanmışsa, başvurucu ve temsilcisi tarafından imzalanmış Yetki Belgesi de eklenmelidir.
MAHKEME İÇTÜZÜĞÜ
Bölüm II - Davanın Açılması
Madde 45. İmzalar
1.Sözleşme'nin 33 veya 34. maddelerine göre yapılan bir başvuru yazılı olarak sunulur ve başvurucu veya başvurucunun temsilcisi tarafından imzalanır.
2.Bir başvurunun hükümet dışı bir örgüt veya bir bireyler grubu tarafından yapılması halinde, başvuru bu örgütü veya grubu temsil etmeye yetkili kişiler tarafından imzalanır. Bir başvuruyu imzalayan kişinin yetkisi olup olmadığı sorunu hakkında ilgili Daire veya Komite karar verir.
3.Başvurucuların İçtüzüğün 36. maddesine göre temsil edilmeleri halinde, temsilci veya temsilcilerin yetki belgesi veya yetkilendirme yazısı eklenir.
Madde 47. Bireysel başvurunun içeriği
1.Sözleşme'nin 34. maddesine göre yapılan bir başvuru, Mahkeme Başkanı başka türlü karar vermedikçe, Yazı İşleri Müdürlüğünün hazırladığı başvuru formu ile yapılır. Başvuruda şunlar yer alır:
1.başvurucunun adı, doğum tarihi, milliyeti, cinsiyeti, mesleği ve adresi;
2.temsilcisi varsa, temsilcisinin adı, mesleği ve adresi;
3.aleyhine başvuru yapılan Sözleşmeci Devletin veya Devletlerin adı;
4.maddi olaylara dair özlü bir açıklama;
5.iddia edilen Sözleşme ihlal(ler)ine ve dayanaklarına dair özlü bir açıklama;
6.başvurucunun Sözleşme'nin 35(1). fıkrasında belirtilen kabuledilebilirlik kriterlerine (iç hukuk yollarının tüketilmesi ve altı aylık süre kuralına) uyduğuna dair özlü bir açıklama; ve
7.başvurunun amacı;
ve bunların yanında
8.ilgili her türlü belgenin ve özellikle başvurunun konusuyla ilgili yargısal olan veya olmayan kararların birer kopyası.
2.Başvurucular ayrıca:
8.Sözleşme'nin 35(1). fıkrasındaki kabuledilebilirlik kriterlerinin (iç hukuk yollarının tüketilmesi ve altı aylık süre kuralı) yerine getirildiğini göstermek amacıyla bilgi ve özellikle yukarıdaki birinci fıkranın (h) bendinde sözü edilen belgeleri ve kararları sağlarlar; ve
9.şikayetlerini başka uluslararası soruşturma ve çözüm organları önüne götürüp götürmediğini bildirirler.
Kimliklerinin açıklanmasını istemeyen başvurucular, Mahkeme önündeki yargılama hakkında kamunun bilgi edinmesi şeklindeki normal kuraldan ayrılmayı haklı kılabilecek sebepleri belirtir ve bir beyanda bulunur. Daire Başkanı kimliğin saklı tutulmasına istisnai ve gerçekten gerekli hallerde izin verebilir.
Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen şartlara uyulmaması, Mahkeme'nin başvuruyu incelememesi sonucunu doğurabilir.
Başvurucunun başvurunun konusunu, özet şeklinde de olsa ilettiği ilk mektubun tarihi, kural olarak başvurunun yapıldığı tarih olarak kabul edilir. Bununla birlikte Mahkeme, haklı bir sebep bulunması halinde, başka bir tarihi kabul başvuru tarihi olarak edebilir.
Başvurucular adreslerinde ve başvuruyla ilgili koşullardaki her hangi bir değişikliği Mahkeme'ye bildirirler.

YAYIN BİLGİLERİKategori Adı SözleşmelerTarih 2009-01-01
Şube ve Temsilcilerimiz
istanbul
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - MAZLUMDER İSTANBUL ŞUBESİ
Adres: Molla Gürani Mh. Şehit Pilot Mahmut Nedim Sk. No: 5 Kat: 4 Fatih / İSTANBUL (Aksaray Metro Durağı B Kapısı Karşısı)
E-posta: istanbul[a]mazlumder.org | Telefon: +90 (212) 526 2440 | Faks: +90 (212) 526 2441

Ziyaretçi Sayımız : 3370462

beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari